آبان ۱۵، ۱۳۸۹

بهترین روش آموزش انواع متمم


متمم یعنی کامل کننده و تمام کننده هر کلمه ای که بعد از حرف اضافه بیاید متمم است.

انواع متمم:

الف) متمم قیدی:

نام دیگر آن متمم اختیاری است. اگر متممی را از جمله حذف کردیم که به معنای جمله خللی وارد نشد آن متمم قیدی است متمم قیدی قابل حذف و گسترش است. مثال: علی آمد. علی از مدرسه با اتوبوس آمد.

2- متمم های قیدی معمولاً توضیح در مورد مکان، زمان، حالت فعل می دهند و یا به مفاهیم قیدی که قابل حذف اند اشاره می کند.

3- متمم های قیدی از آنجایی که قابل حذف و گسترش اند جزء اجزای اصلی جمله محسوب نمی شوند و در نمودار اجزای جملات جایگاهی را نمی گیرند

متمم فعل

ب) متمم فعلی:

نام دیگر آن متمم اجباری است در جمله قابل حذف نیست و با حذف آن به معنای جمله خلل وارد می شود.مثال: با دانایان در آمیز و از نادانان بپرهیز که دانایان و نادانان متمم است که اگر آن را حذف کنیم معنای جمله ناقص می شود .

1- فعل جمله به چنین متممی نیاز اساسی دارد

2- این متمم با حرف اختصاصی می آید مثال: (نازیدن به) که نمونه ای از این افعال در کتاب آمده است.

3- این متمم از اجزای اصلی جمله محسوب می شود و در نمودار اجزای جملات نیز جایگاه مشخصی دارد و یک جزء محسوب می شود هر گزاره تنها یک متمم فعل می گیرد و در جمله بیش از یکی نیست.

پ ) متمم اسم :

بعضی از اسم ها در جمله به متمم نیاز دارند مانند:علاقه به فرهنگ نشانه ی تربیت است «به فرهنگ» متمم نهاد جمله «اسم» است. متمم قیدی هم نیست زیرا نمی توان آن را از جمله حذف کرد (نمونه ای از این اسم ها در کتاب ذکر شده است )

متمم های اسمی با اسمی که به آن مربوط می شوند یک نقش را می گیرند.

مثال: او از من عاقل تر است.

مسند

این متمم ها همانند متمم فعل قابل حذف نیستند و تفاوت آن با متمم فعل در این است که متمم فعل همانطور که از اسمش پیدا است کامل کننده ی معنی فعل است و فعل به آن نیاز دارد و این نوع متمم کامل کننده ی اسم است یعنی اسم به آن نیاز دارد .

بضاعت نیاوردم الا امید خدایا زعفوم مکن ناامید

هیچ نظری موجود نیست: